Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop https://elpos.be

 

Ondernemingsgegevens 

Elpos BV (besloten vennootschap)

Kurt Geerts

Veldonkstraat 51

3120 Tremelo

België

RPR Leuven

GSM 0472 97 35 41

ondernemingsnummer 0750 826 421

BTW-nummer BE 0750 826 421

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Elpos, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Veldonkstraat 51 3120 Tremelo, BTW BE 0750 826 421, RPR Leuven, (hierna 'Elpos') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Elpos moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Elpos aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Elpos niet. Elpos is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Elpos is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Elpos. Elpos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 

De consument beschikt niet over het recht af te zien van zijn aankoop aangezien de producten op de online shop van Elpos levensmiddelen zijn met een fragiele toestand en korte houdbaarheid.

De producten die worden aangeboden via de online shop van Elpos zijn deze die op de Website voorkomen op de dag waarop de Klant deze raadpleegt, dit onder voorbehoud van beschikbare voorraden.

De Klant kan kennisnemen van de verschillende producten die Elpos aanbiedt op zijn website elpos.be. De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website zonder dat hij verplicht is een bestelling te plaatsen.

De producten worden gepresenteerd in een informatiefiche (productnaam, samenstelling, foto en prijs) die zo exact en nauwkeurig mogelijk werd opgesteld om de beschrijving zo getrouw en volledig mogelijk te houden. Aangezien de producten in digitale vorm op het Internet worden aangeboden, bestaat echter steeds de kans dat het beeld dat de Klant hiervan heeft op basis van de foto’s op onze Website enigszins verschilt van de werkelijkheid.

De Klant kan vervolgens de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.

Alvorens de Klant een product op de website kan bestellen, dient hij een klantenaccount aan te maken. Dit kan hij doen door achtereenvolgens te klikken op "Aanmelden" en "Registreren". De Klant moet vervolgens een formulier invullen. Bovendien moet de Klant zijn e-mailadres invoeren en een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord kiezen. De Klant zal dit paswoord later moeten gebruiken om zichzelf te kunnen identificeren op de website. De Klant aanvaardt dat deze tweeledige gebruikersidentificatie een bewijs van zijn identiteit vormt en zijn instemming met onderhavige verkoopsvoorwaarden bevestigt. Bij een bestelling als “gast” dient de Klant zich te identificeren. De Klant bevestigt hiermee zijn instemming met onderhavige verkoopsvoorwaarden.

De Klant kan op elk ogenblik een overzicht verkrijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op "winkelwagentje", verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op "Bestelling afronden", eventuele bij de bestelling foutief ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op "Terugkeren" (correcties zijn evenwel niet meer mogelijk zodra de Klant geklikt heeft op "Bestelling afronden"), en de selectie en bestelling van producten voltooien door te klikken op "Bestelling afronden".

Klanten die zich nog niet geïdentificeerd zouden hebben nadat zij geklikt hebben op "Bestelling afronden", moeten zichzelf identificeren aan de hand van het e-mailadres en paswoord dat zij op voorhand aangemaakt hebben via het menu "Registreren" teneinde de gekozen producten te kunnen bestellen.

De Klant kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 de door hem gewenste betaalmethode kiezen.

De klant bevestigt zijn bestelling zodra hij klikt op "bevestig & betaal": de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop wordt definitief gesloten. Eventueel foutief ingevoerde gegevens bij de bestelling kunnen niet meer worden rechtgezet door de Klant.

De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten zodra de Klant per e-mail een bevestiging ontvangt en heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden door de Klant tot gevolg. De bevestigingsmail bevat onderstaande gegevens:

    Overzicht van het/de besteld(e) artikel(en).

    Totaalbedrag van de bestelling.

    Totaalbedrag van de leverings- en verwerkingskosten van de bestelling.

    Gegevens van de Klant.

    Plaats en datum waarop de bestelling wordt verstuurd (ter informatie).

    Informatie over de betalingsmodaliteiten.

    Contactgegevens van de klantendienst van de online shop van Elpos.

 

De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van Elpos en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van Elpos wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen.

De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.

Elpos is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt Elpos zich ertoe de bestelling af te handelen. Elpos behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die Elpos zelf kan inroepen.

De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: Elpos kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens meegedeeld heeft.

 

Elpos is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst

 

BETALINGSMODALITEITEN

De website van de online shop van Elpos  onderworpen aan de Belgische wetgeving en alle op de website aangeboden producten worden vanuit België verstuurd. De facturen worden opgesteld in euro’s en zijn onderhevig aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW), die 6% of 21% bedraagt voor de producten en 21% voor de transportkosten.

De Verkoper aanvaardt de volgende betalingsmogelijkheden: VISA, MASTERCARD, MAESTRO, BANCONTACT, KBC/CBC PAYMENT BUTTON, BELFIUS DIRECT NET & ING HOME’PAY.

De bestelling wordt pas verder afgehandeld zodra zij gevalideerd is, ongeacht de gekozen betaalmethode. Elke bestelling wordt geregistreerd, maar niet verder afgehandeld, zolang zij niet gevalideerd is. Een bestelling wordt gevalideerd zodra het organisme voor controle en verificatie van betalingen de toestemming tot het in debet brengen van het bedrag verstuurd heeft. Op dat ogenblik verstuurt Elpos een bevestigingsmail naar de Klant en wordt het bedrag in debet gebracht bij de Klant.

Elpos behoudt zich het recht voor de afhandeling van de bestelling op te schorten indien de geaccrediteerde organismen de toestemming tot betaling per bankkaart niet verlenen of ingeval van niet-betaling. In dat geval kan Elpos de verkoop als ongedaan beschouwen.

Elpos garandeert de volledige vertrouwelijkheid van de bankgegevens. Deze worden beveiligd door de SSL-standaard die automatisch de geldigheid van de toegangsrechten controleert tijdens de betaling per bankkaart en alle uitgewisselde gegevens codeert teneinde hun vertrouwelijkheid te garanderen.

 

LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

De bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De bestellingen worden verstuurd vanuit België binnen een termijn van 1 tot 15 werkdagen, te rekenen vanaf de betaling van de bestelling, behalve ingeval van overmacht.

 

Elpos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de te late levering en/of het ontbreken van levering wegens overmacht, of wegens gebeurtenissen die buiten zijn controle vallen en de uitvoering van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk onmogelijk of aanzienlijk duurder zouden maken, of ingeval van te late levering en/of het ontbreken van levering door derden, zoals leveranciers, onderaannemers, agenten en vertegenwoordigers, of indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt.

De volgende situaties worden beschouwd als overmacht en ontslaan Elpos van zijn verplichting tot levering: oorlog, volksopstand, brand, stakingen, ongevallen, pandemie en de onmogelijkheid van Elpos om bevoorraad te worden. Elpos dient de Koper ten gepaste tijde in kennis te stellen wanneer één van de voormelde situaties zich voordoet.

In elk geval kan de tijdige levering van de producten slechts plaatsvinden indien de Klant op de hoogte is van zijn verplichtingen ten opzichte van Elpos. De termijnen worden bovendien louter ter informatie en te goeder trouw vermeld op de bestelling of het overzicht hiervan. De termijnen op zich vormen derhalve geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst en Elpos kan niet verplicht worden tot de betaling van een schadeloosstelling van welke aard ook of verwijlintresten indien hij zijn verplichtingen laattijdig uitvoert.

De Klant kan eveneens de vastgestelde datum wijzigen indien hij de in de bevestigingsmail vermelde voorwaarden vervult. Hij kan deze datum wijzigen via de website https://elpos.be of door contact op te nemen met de klantendienst op het adres info@elpos.be. De bijkomende kosten en/of wijzigingen van de kosten die het gevolg zijn van deze datumwijziging, zijn ten laste van de klant.

Elpos behoudt zich het recht voor de uitvoering van bepaalde diensten toe te vertrouwen aan derden, aangestelden of agenten die onder zijn verantwoordelijkheid werken, evenwel met inachtneming van de wettelijke bepalingen en regelgeving inzake erkenning en accreditatie.

De via de website https://elpos.be aangekochte producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft meegedeeld. Elpos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele fouten die de Klant tijdens het plaatsen van de bestelling gemaakt zou hebben.

Elpos kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de overeenkomst ingeval van overmacht, verstoringen van de openbare orde, gedeeltelijke of volledige stakingen van onder andere het openbaar vervoer en de vervoersdiensten.

Een gedetailleerde factuur wordt voor de bestelling op naam van de Klant opgesteld en bij de bestelling gevoegd.

Retourzendingen van de producten worden uitsluitend om kwaliteitsredenen aanvaard. In dit geval vragen wij u een e-mail te versturen naar de klantendienst op het adres info@elpos.be. Bij deze mail dienen foto’s van het product en de verpakking te worden gevoegd. Retourzendingen zijn slechts gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling mogelijk.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg.

Elpos levert ook aan andere landen van de Europese unie, alsook is het mogelijk om leveringen buiten de Europese Unie te laten plaatsvinden. 

 

De levering gebeurt door een externe koerier. Afhankelijk van de locatie van de levering, kan de prijs hiervoor wijzigen. Leveringen binnen België worden uitgevoerd aan 10 euro per leveradres. Bij bestelling van een waarde boven 50 euro, wordt de levering binnen België gratis uitgevoerd.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@elpos.be.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Elpos was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Elpos. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Elpos te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Elpos.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Elpos BV, Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België, 0470 81 15 86, info@elpos.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Elpos heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Elpos BV, Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 100 EUR [vul het bedrag in]."

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Elpos zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Elpos alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Elpos op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Elpos wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Elpos geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Elpos betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Elpos geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • overeenkomsten waarbij de Klant Elpos specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; 
  • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Elpos haar klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Elpos, Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Elpos zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 

De klantendienst van Elpos is bereikbaar op het telefoonnummer +32 470 811 586, via e-mail op info@elpos.be of per post op het volgende adres Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Elpos beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Elpos zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Elpos BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Elpos BV, Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België, info@elpos.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Elpos BV, Veldonkstraat 51 3120 Tremelo België, info@elpos.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Voor de betalingen op de online shop van Elpos, wordt er samengewerkt met Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland. De gegevens nodig om de betaling tot een goed einde te brengen, zullen ook door deze derde partij verwerkt worden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Elpos heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Elpos houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@elpos.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Elpos om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Elpos. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Elpos heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan 

Elpos BV

Veldonkstraat 51

3120 Tremelo

België

 

info@elpos.be

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.